ReadyPlanet.com
กลยุทธหลัก

กลยุทธหลัก

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยในธุรกิจสุกรและประมง โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่เป็นเลิศในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานในการทำธุรกิจปศุสัตว์ ซึ่งก็คือ สายพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และหลักโภชนาการ นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและการเป็นที่ปรึกษาให้กับฟาร์มในเรื่องโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง
บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด

กลยุทธ์การจัดการ
วิสัยทัศน์