ReadyPlanet.com
About Us

เกี่ยวกับเรา      

           บริษัทเซ็นทรัลลิส จำกัด    ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แคนดู  คูล และวันเดอร์  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547  โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านปศุสัตว์และอาหารสัตว์มามากกว่า 30ปี  โรงงานอาหารสัตว์เซ็นทรัลลิส  เป็นโรงงานที่ทันสมัยได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ GMP จากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่เริ่มทำการผลิตจนถึงปัจจุบัน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์จึงมีความแม่นยำ  วัตถุดิบที่ใช้ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบมาอย่างดี ทำให้อาหารสัตว์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง   

About Us        

          Centralis Co., Ltd., manufacturer and distributor of animal feed under the brand Cando, Cool, and Wonder was founded in 2004 by executives who have more than 30 years of experience in the field of livestock and animal feed. Centralis’ manufacturing facility is equipped with computerized system to ensure the precision of the manufacturing process. Our facility received the GMP certification from the Department of Livestock since the first year of production and remains accredited every year. We emphasize inspection of our raw ingredients and finished products to meet the customers’ satisfaction. 

วิสัยทัศน์

        บริษัทเซ็นทรัลลิส  จำกัด จะสนับสนุนและร่วมทำงานกับลูกค้า( Collaboration ) เพื่อสร้างกำไรให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ในธุรกิจปศุสัตว์ สัตว์นํ้า และสัตว์เลี้ยง

Vision     

         Centralis Co., Ltd. aims to collaborate with our customers to create sustainable profit in livestock, aquaculture, and pet businesses.

ภาระกิจ

        บริษัทเซ็นทรัลลิส  จำกัด มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าผ่านทางคุณภาพสินค้า  การบริการและต้นทุน  เป็นโรงงานขนาดกลางมีความยืดหยุ่นในการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า(Flexibility Manufacturing ) ที่มีความแตกต่างกัน  บริษัทจึงออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าเฉพาะราย ( Customization) ทั้งฟาร์มและผู้แทนจำหน่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีต้นทุนที่ดีที่สุด บริษัทมีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าประหนึ่งสมาชิกในครอบครัว (Customer is our family )

Mission      

            Centralis Co., Ltd. focuses on creating value in the feed production by providing excellent product quality, great service, and best total cost. Our manufacturing facility is a medium-sized plant, which is versatile and adaptable to meet the needs of our customers (Flexible Manufacturing). Because each of our customers is different, geographically and demographically, we work hard to design and customize the manufacturing process and product specification for the best benefits from the best total cost of our customers including farms and dealers. Moreover, our production is adaptive to the market situation especially the year-round fluctuation of livestock and raw ingredient prices. Lastly, we have the highest purpose of treating our customers as our family.

 

คณะผู้บริหาร

 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

น.สพ. วชิระ  สิชฌนาสัย

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)

ประสบการณ์การทำงาน      มากกว่า  30  ปี

รองกรรมการผู้จัดการ 

คุณชยุตม์  สิชฌนาสัย

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิทนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (MS Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA) Quinlan School of Business, Loyola University Chicago

ประสบการณ์การทำงาน      9  ปี

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร

คุณหัทยา  โกฏิรัตน์

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว.)

ประสบการณ์การทำงาน    มากกว่า   20  ปี

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโรงงาน

คุณอรรถพล  วงศาโรจน์

ปริญญาตรี  วิศกรรมไฟฟ้า  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน       20  ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์

คุณธนา  อภิญญานุวัฒน์

ปริญญาตรี  วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท วท.ม.เกษตรศาสตร์ (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน       15  ปี

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้จัดการผ่ายจัดซื้อ

คุณสุธิมาน สิชฌนาสัย

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA) Quinlan School of Business, Loyola University Chicago

ประสบการณ์การทำงาน       6  ปี

ผู้จัดการแผนกบัญชี

คุณรจนา  ตรีรัตน์

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ประสบการณ์การทำงาน       15  ปี