ReadyPlanet.com
อาหารสัตว์แคนดู (Cando)

 

อาหารสุกรแคนดู

เบอร์ ระยะการใช้ โปรตีน ไขมัน เยื่อไย ความชื้น
แคนดู 1S แรกเกิด - น้ำหนัก 8 กิโลกรัม 21  4 3 13
แคนดู 2S น้ำหนัก 8-15 กิโลกรัม 20  3 4 13
แคนดู 3S น้ำหนัก 15-25 กิโลกรัม 19  3 7 13
แคนดู 4 น้ำหนัก 15-30 กิโลกรัม 18  3 7 13
แคนดู 4V น้ำหนัก  30-60  กิโลกรัม 16  3 7 13
แคนดู 5 น้ำหนัก 30-60 กิโลกรัม 15  3 8 13
แคนดู 6 น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ถึงขาย 14  2 8 13
แคนดู 6S น้ำหนัก 90 กิโลกรัม ถึงขาย 12  2 8 13
แคนดู 7 แม่พันธุ์อุ้มท้อง 14  3 10 13
แคนดู 8 แม่พันธุ์เลี้ยงลูก 16  3 10 13
แคนดู 100 หัวอาหารสุกรขุนรวม 31  3 10 13
แคนดู 100S หัวอาหารสุกรขุนรวม 41  1 10 13
แคนดู 700 หัวอาหารแม่อุ้มท้อง 25 1 10 13
แคนดู 800 หัวอาหารแม่เลี้ยงลูก 34 3 10 13
แคนดู 900S หัวอาหารแม่พันธุ์รวม 37  3 10 13

 อาหารสัตว์ปีกแคนดู

เบอร์ ระยะการใช้ โปรตีน ไขมัน เยื่อไย ความชื้น
แคนดู 2100 ไก่พื้นบ้านแรกเกิด - อายุ 3 สัปดาห์ 18 3 6 13
แคนดู 2200 ไก่พื้นบ้านอายุ 3-6 สัปดาห์ 14 2 7 13
แคนดู 2300 ไก่พื้นบ้านอายุ 6 สัปดาห์ ถึงขาย 12 2 8 13
แคนดู 340 ไก่ไข่ระยะไข่ 16 3 6 13
แคนดู 370 ไก่ไข่ระยะไข่ (ผง) 16 3 6 13
แคนดู 3000 หัวอาหารไก่ไข่ 32 2 8 13
แคนดู 640 เป็ดไข่ระยะไข่ 18 3 7 13
แคนดู 650 เป็ดไข่ระยะไข่ 16 3 7 13
แคนดู 6000 หัวอาหารเป็ดไข่ ระยะไข่ 40 2 12 13
แคนดู 610 เป็ดเนื้อแรกเกิด - อายุ 3 สัปดาห์ 20 2 7 13
แคนดู 620 เป็ดเนื้ออายุ 3 - 5 สัปดาห์ 18 2 7 13
แคนดู 630 เป็ดเนื้อ อายุ 5 สัปดาห์ ขึ้นไป 16 2 8 13

อาหารจิ้งหรีดแคนดู 

เบอร์ ระยะการใช้ โปรตีน ไขมัน เยื่อไย ความชื้น
แคนดู C21 อาหารจิ้งหรีดแรกเกิด - ส่งตลาด 21 3 5 13
แคนดู C17 อาหารจิ้งหรีดแรกเกิด - ส่งตลาด 17 3 6 13
แคนดู C14 อาหารจิ้งหรีดแรกเกิด - ส่งตลาด 14 2 7 13