ReadyPlanet.com
อาหารสัตว์คูล (Cool)

 

อาหารสุกรคูล

เบอร์ ระยะการใช้ โปรตีน ไขมัน เยื่อไย ความชื้น
คูล 550 แรกเกิด - น้ำหนัก 8 กิโลกรัม 20 4 3 13
คูล 551 น้ำหนัก 8-15 กิโลกรัม 20 3 4 13
คูล 552 น้ำหนัก 15-30 กิโลกรัม 17 3 7 13
คูล 553 น้ำหนัก 30-60 กิโลกรัม 15 3 8 13
คูล 554 น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ถึงขาย 14 2 8 13
คูล 555 น้ำหนัก 90 กิโลกรัม ถึงขาย 12 2 8 13
คูล 556 แม่พันธุ์อุ้มท้อง 14 3 10 13
คูล 557 แม่พันธุ์เลี้ยงลูก 16 3 10 13
คูล 150S หัวอาหารสุกรขุนรวม 40 1 10 13
คูล 157S หัวอาหารแม่พันธุ์รวม 36 3 10 13

อาหารสัตว์ปีก

เบอร์ ระยะการใช้ โปรตีน ไขมัน เยื่อไย ความชื้น
คูล 2100 ไก่พื้นบ้านแรกเกิด - อายุ 3 สัปดาห์ 18 3 6 13
คูล 2200 ไก่พื้นบ้านอายุ 3-6 สัปดาห์ 14 2 7 13
คูล 2300 ไก่พื้นบ้านอายุ 6 สัปดาห์ ถึงขาย 12 2 8 13
คูล 340 ไก่ไข่ระยะไข่ 16 3 6 13
คูล 370 ไก่ไข่ระยะไข่ (ผง) 16 3 6 13
คูล 3000 หัวอาหารไก่ไข่ 32 2 8 13
คูล 640 เป็ดไข่ระยะไข่ 18 3 7 13
คูล 650 เป็ดไข่ระยะไข่ 16 3 7 13
คูล 6000 หัวอาหารเป็ดไข่ระยะไข่ 40 2 12 13