ReadyPlanet.com
อาหารปลาวันเดอร์ (Wonder)

 

ผลิตภัณฑ์อาหารปลาดุกและปลากินพืช วันเดอร์

 

 

เบอร์ ระยะใช้ โปรตีน ไขมัน
เยื่อไย ความชื้น
วันเดอร์ 1 ปลาดุกเล็ก อายุ 30 - 45 วัน 32 5 6 12
วันเดอร์ 2 ปลาดุกกลาง อายุ 1.5 - 3 เดือน 30 4 8 12
วันเดอร์ 3 ปลาดุกใหญ่ อายุ 3 เดือน ขึ้นไป 25.5 4 8 12
วันเดอร์ 4 ปลาดุกใหญ่ อายุ 3 เดือน ขึ้นไป 25.5 4 8 12
วันเดอร์ 5 ปลาดุกใหญ่ อายุ 3 เดือนขึ้นไป 25.5 4 8 12
วันเดอร์ 6 ปลากินพืช 18 3 10 12
วันเดอร์ 7 ปลากินพืช 16 3 10 12