ReadyPlanet.com
บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด

วิสัยทัศน์

 
 เราจะเป็นผู้นำในการสร้างสรรกำไรแบบยั่งยืนให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกค้าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเลิศในด้านปศุสัตว์และประมง

 

กลยุทธหลัก

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยในธุรกิจสุกรและประมง โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่เป็นเลิศในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานในการทำธุรกิจปศุสัตว์ ซึ่งก็คือ สายพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และหลักโภชนาการ นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและการเป็นที่ปรึกษาให้กับฟาร์มในเรื่องโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง

 

กลยุทธ์การจัดการ

  • การตลาด จะมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคล
  • ผู้ถือหุ้น จะมุ่งเน้นความซื่อสัตย์และเชื่อถือซึ่งกันและกัน
  • การบริหารบุคลากร จะมุ่งเน้นระบบรักกันแบบครอบครัว
  • กระบวนการทำงาน จะมุ่งเน้นระบบสมัยใหม่
  • การปฎิบัติงานในองค์กร จะเน้นการสร้างผลประกอบการที่มีกำไรแบบยั่งยืน และความสำนึกในการลดต้นทุน

 

 กลยุทธ์การจัดการ
กลยุทธหลัก
วิสัยทัศน์
1
[Go to top]