top of page

เกี่ยวกับบริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด

บริษัทเซ็นทรัลลิส จำกัด    ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แคนดู  คูล และวันเดอร์  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547  โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านปศุสัตว์และอาหารสัตว์มามากกว่า 30 ปี  โรงงานอาหารสัตว์เซ็นทรัลลิส  เป็นโรงงานที่ทันสมัยได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่เริ่มทำการผลิตจนถึงปัจจุบัน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์จึงมีความแม่นยำ  วัตถุดิบที่ใช้ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบมาอย่างดี ทำให้อาหารสัตว์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง   

IMG_3341 2.JPG
วิสัยทัศน์   |   Vision

บริษัทเซ็นทรัลลิส  จำกัด จะสนับสนุนและร่วมทำงานกับลูกค้า (Collaboration)

เพื่อสร้างกำไรให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ในธุรกิจปศุสัตว์ สัตว์นํ้า และสัตว์เลี้ยง

กลยุทธ์หลัก |    Key   Strategy

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยในธุรกิจปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่เป็นเลิศ ในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานในการทำธุรกิจปศุสัตว์ ซึ่งก็คือ สายพันธุ์สัตว์การจัดการฟาร์ม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และหลักโภชนาการ นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและการเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านตัวแทนจำหน่ายและฟาร์มขนาดกลางในเรื่องโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง

ภาระกิจ | Mission

บริษัทเซ็นทรัลลิส  จำกัด มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าผ่านทางคุณภาพสินค้า  การบริการและต้นทุน  เป็นโรงงานขนาดกลางมีความยืดหยุ่นในการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า (Flexibility Manufacturing) ที่มีความแตกต่างกัน  บริษัทจึงออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าเฉพาะราย (Customization)

ทั้งฟาร์มและผู้แทนจำหน่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีต้นทุนที่ดีที่สุด บริษัทมีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าประหนึ่งสมาชิกในครอบครัว (Customer is our family )

กลยุทธ์การจัดการ |     Management     Strategy
  • การตลาด จะมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคล

  • ให้ความสำคัญกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานแบบสมาชิกในครอบครัว

  • กระบวนการทำงาน จะมุ่งเน้นระบบสมัยใหม่

  • การปฎิบัติงานในองค์กร จะเน้นการสร้างผลประกอบการที่มีกำไรแบบยั่งยืนและความสำนึกในการลดต้นทุน

IMG_3340 2.JPG
คณะผู้บริหาร | Key Management
Untitled.001.png

น.สพ. วชิระ  สิชฌนาสัย

ประธานกรรมการ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)

ประสบการณ์การทำงาน      มากกว่า  30  ปี

Chayuth resize(3).jpg

คุณชยุตม์  สิชฌนาสัย

กรรมการผู้จัดการ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิทนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (MS Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA) Quinlan School of Business, Loyola University Chicago

ประสบการณ์การทำงาน      9  ปี

พี่ยา.jpg

คุณหัทยา  โกฏิรัตน์

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว.)

ประสบการณ์การทำงาน    มากกว่า   20  ปี

พี่ธนา.png

คุณธนา  อภิญญานุวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์

ปริญญาตรี  วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท วท.ม.เกษตรศาสตร์ (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน       15  ปี

IMG_2924 2(2).jpg

คุณสุธิมาน สิชฌนาสัย

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้จัดการผ่ายจัดซื้อ

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA) Quinlan School of Business, Loyola University Chicago

ประสบการณ์การทำงาน       6  ปี

รจนา.jpg

คุณรจนา  ตรีรัตน์

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

ประสบการณ์การทำงาน       15  ปี

S__3129372_edited.jpg

น.สพ. ยุทธ เทียมสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ภาควิชาสูติศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน      มากกว่า  10  ปี

bottom of page