top of page

เกี่ยวกับบริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด

บริษัทเซ็นทรัลลิส จำกัด    ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้เครื่องหมายการค้า แคนดู  คูล และวันเดอร์  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547  โดยทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ทางด้านปศุสัตว์และอาหารสัตว์มามากกว่า 30 ปี  โรงงานอาหารสัตว์เซ็นทรัลลิส  เป็นโรงงานที่ทันสมัยได้รับใบรับรองมาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์ GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ตั้งแต่เริ่มทำการผลิตจนถึงปัจจุบัน ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์จึงมีความแม่นยำ  วัตถุดิบที่ใช้ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบมาอย่างดี ทำให้อาหารสัตว์ของบริษัทมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง   

IMG_3341 2.JPG
วิสัยทัศน์   |   Vision

บริษัทเซ็นทรัลลิส  จำกัด จะสนับสนุนและร่วมทำงานกับลูกค้า (Collaboration)

เพื่อสร้างกำไรให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ในธุรกิจปศุสัตว์

กลยุทธ์หลัก |    Key   Strategy

เรามีความตั้งใจที่จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยในธุรกิจปศุสัตว์ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่เป็นเลิศ ในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานในการทำธุรกิจปศุสัตว์ ซึ่งก็คือ สายพันธุ์สัตว์การจัดการฟาร์ม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และหลักโภชนาการ นอกจากนั้นบริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและการเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านตัวแทนจำหน่ายและฟาร์มขนาดกลางในเรื่องโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง

ภาระกิจ | Mission

บริษัทเซ็นทรัลลิส  จำกัด มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าผ่านทางคุณภาพสินค้า  การบริการและต้นทุน  เป็นโรงงานขนาดกลางมีความยืดหยุ่นในการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า (Flexibility Manufacturing) ที่มีความแตกต่างกัน  บริษัทจึงออกแบบกระบวนการผลิตสินค้าเฉพาะราย (Customization)

ทั้งฟาร์มและผู้แทนจำหน่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุด มีต้นทุนที่ดีที่สุด บริษัทมีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าประหนึ่งสมาชิกในครอบครัว (Customer is our family )

กลยุทธ์การจัดการ |     Management     Strategy
  • การตลาด จะมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าเป็นรายบุคคล

  • ให้ความสำคัญกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานแบบสมาชิกในครอบครัว

  • กระบวนการทำงาน จะมุ่งเน้นระบบสมัยใหม่

  • การปฎิบัติงานในองค์กร จะเน้นการสร้างผลประกอบการที่มีกำไรแบบยั่งยืนและความสำนึกในการลดต้นทุน

IMG_3340 2.JPG
คณะผู้บริหาร | Key Management
Untitled.001.png

น.สพ. วชิระ  สิชฌนาสัย

ประธานกรรมการ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA)

ประสบการณ์การทำงาน      มากกว่า  30  ปี

Chayuth resize(3).jpg

คุณชยุตม์  สิชฌนาสัย

กรรมการผู้จัดการ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท วิทนาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (MS Finance) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA) Quinlan School of Business, Loyola University Chicago

พี่ยา.jpg

คุณหัทยา  โกฏิรัตน์

ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ (มศว.)

พี่ธนา.png

คุณธนา  อภิญญานุวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์

ปริญญาตรี  วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท วท.ม.เกษตรศาสตร์ (โภชนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

IMG_2924 2(2).jpg

คุณสุธิมาน สิชฌนาสัย

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ ผู้จัดการผ่ายจัดซื้อ

ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ (MBA) Quinlan School of Business, Loyola University Chicago

รจนา.jpg

คุณรจนา  ตรีรัตน์

ผู้จัดการแผนกบัญชี

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

S__3129372_edited.jpg

น.สพ. ยุทธ เทียมสุวรรณ

ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท   วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ ภาควิชาสูติศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

bottom of page