top of page

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

บริษัท เซ็นทรัลลิส จำกัด มีความยินดีที่ได้ต้อนรับนิสิตและคณาจารย์ฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะโดย รศ.ดร. วันดี ทาตระกูล และ ดร. ทศพร อินเจริญ เข้าดูงานโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และฟังอบรมในหัวข้อ “กระบวนการผลิตอาหารสัตว์และมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคทางปศุสัตว์ในโรงงานอาหารสัตว์”

เพราะลูกค้าคือครอบครัว

....กว่า 20 ปีที่เราดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายย่อย ตัวแทน หรือฟาร์ม เราดูแลด้วยใจเสมอ ขอบคุณลูกค้าสำหรับความรักที่มีให้กับครอบครัวแคนดู   💚  💙 ❤️

เรามีฝ่ายขายช่วยทำตลาด และดูแลให้คำปรึกษากับลูกเล้า ทั้งผู้บริหารยังออกเยี่ยมลูกค้ากับฝ่ายขายอย่างสม่ำเสมอ

ให้เราได้ดูแล .....บริษัทเซ็นทรัลลิส ผู้ผลิตและจำหน่าอาหารสุกร สัตว์ปีก และจิ้งหรีด แคนดู และ คูล   🐷 🐤 🐔 🐖 🦆 🐓

bottom of page